KANCELARIA

 

Szanowni Państwo,

 

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Jaworski świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorstw.

Kancelaria obsługuje Klientów oraz prowadzi spory sądowe na terenie całej kraju.

Radca Prawny Tomasz Jaworski specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie transportowym, prawie pracy,prawie ubezpieczeniowym.

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Jaworski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów odszkodowawczych poparte licznymi wygranymi sporami sądowymi.

Obsługa firm z branży TSL stanowi kluczowy obszar praktyki Kancelarii.
Oferowane przez Kancelarię wsparcie dla podmiotów z sektora transportu, spedycji czy logistyki obejmuje kompleksowe doradztwo prawne, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów istotnych dla tej branży.

Kancelaria stale współpracuje z liczącą kilkanaście osób grupą specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa.

SPECJALIZACJE

ODSZKODOWANIA  SPORY BUDOWLANE  UMOWY  PRAWO PRACY  WINDYKACJA NALEZNOŚCI SPORY SĄDOWEPRAWO TRANSPORTOWE

 

 

ODSZKODOWANIA

Reprezentuję klientów indywidualnych i przedsiębiorców w sprawach przed ubezpieczycielami i pomagam uzyskać odszkodowanie w należnej wysokości.

Dochodzenie odszkodowań to moja specjalnością, a moja oferta poparta jest wieloletnim doświadczeniem.

 

 • Dochodzę roszczeń z tytułu szkód osobowych i majątkowych;
 • Pomagam uzyskać odszkodowanie z OC komunikacyjnego, Autocasco, OC przedsiębiorcy, OC za produkt, OC rolnika, OC w życiu prywatnym, a także z ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia NNW i na życie;

Prowadzę sprawy o :

 • Odszkodowanie, gdy zakład ubezpieczeń obniżył Państwa odszkodowanie o wartość podatku VAT;
 • Odszkodowanie, w przypadku gdy zakład ubezpieczeń niezasadnie obniża koszt naprawy, potrąca amortyzację części zamiennych;
 • Odszkodowanie za utratę wartości handlowej Państwa samochodu;
 • Odszkodowanie za wynajem pojazdu zastępczego;
 • Odszkodowanie za utracone zyski Państwa firmy z uwagi na niemożność korzystania z uszkodzonego samochodu;
 • Oferuję wsparcie przy szkodach pożarowych, zalaniowych, szkodach gospodarczych;
 • Wspieram przedsiębiorców transportowych (spedytorów i przewoźników).

 

 

 

SPORY BUDOWLANE

Zapewniam moim klientom niezbędną pomoc prawną przy rozwiązywaniu sytuacji spornych zaistniałych w toku procesu inwestycyjnego oraz chronię ich interesy.
W ramach szerszej procesowej specjalizacji, znaczną jej część stanowi obsługa sporów powstałych w trakcie procesu inwestycyjnego. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestorów, w tym deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych  pozwala dostarczyć moim klientom optymalne rozwiązania.
W każdym przypadku dążę do rozwiązania sporu z kontrahentem już na wczesnym etapie ich wystąpienia.
Jeżeli natomiast nie jest to możliwe, spór jest przenoszony na drogę procesu sądowego, w celu zapewnienia ochrony praw i interesów mojego klienta.

 

 

UMOWY

Oferuję pomoc prawną przy sporządzaniu umów cywilnoprawnych i handlowych. Pomagam w negocjacjach kontraktów oraz opiniuję i weryfikuję ich projekty.

Podejmując współpracę nie warto ryzykować, gdyż cena ryzyka może okazać się zbyt wysoka, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużymi kontraktami i nowymi partnerami. Prawidłowe pod względem prawnym uregulowanie stosunku umownego daje gwarancję bezpiecznej i spokojnej współpracy.
Moim klientom oferuję w obszarze transakcji handlowych bezpieczne i zyskowne rozwiązania uwzględniając w maksymalnym stopniu ich interesy. Identyfikuję  ryzyka związane z zawarciem kontraktu handlowego i proponuję  konkretne rozwiązania. Klientom oferuję możliwość opracowania całości dokumentacji kontraktowej, a także opiniowanie i weryfikację umów przygotowanych przez kontrahentów. Ponadto  uczestniczę, również aktywnie na etapie negocjacji umów wspierając klientów w osiągnięciu bezpiecznego i korzystnego kompromisu.
Posiadam szerokie doświadczenie w obsłudze umów i kontraktów z zakresu wszystkich kluczowych dziedzinach w działalności przedsiębiorstw i klientów indywidualnych

 

 PRAWO PRACY

Korzystając z usług Kancelarii uzyskasz pomoc prawną m.in w zakresie:

 • ochrony trwałości stosunku pracy– zaopiniuję czy Twoje ewentualne zwolnienie z pracy było zgodne z prawem
 • ustalenia stosunku pracy– jeśli uważasz, że niesłusznie masz zawartą umowę o pracę na czas określony, pomogę wywalczyć umowę na czas nieokreślony wraz z uprawnieniami jakie taka umowa daję.

Jeśli zaś, Twój Pracodawca, w ogóle omija umowy o pracę i zatrudnia Cię na podstawie umów cywilnoprawnych – również powalczymy o ukształtowanie stosunku pracy wraz z połączeniem roszczeń o wypłatę np. ekwiwalentu za zaległy urlop, odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy itd;

 • wynagrodzenia za pracę– jeśli pracujesz w godzinach nadliczbowych – wyliczymy jaka to wartość dla Ciebie, wezwiemy Pracodawcę do zapłaty zaległego wynagrodzenia, złożę pozew w Twoim imieniu o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Jeśli nie dostałeś premii lub innego składnika wynagrodzenia, które Ci się należy – również tutaj uzyskasz pomoc w tym zakresie;

 • naruszania przywilejów pracowniczych, uprawnień kobiet w ciąży;
 • kształtowania umów o zakazie konkurencji; kształtowania umów o odpowiedzialności materialnej – jeśli masz wątpliwości czy umowy, które daję do podpisu Ci pracodawca są zgodne z prawem, są zbyt restrykcyjne – sprawdzę, przeanalizuję;
 • odszkodowań za mobbing lub za dyskryminacje w zatrudnieniu;
 • wyboru najgodniejszej formy współpracy z Pracodawcą

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Zatory w płatnościach utrudniają bieżącą działalność firmy, a w skrajnych przypadkach mogą nawet pozbawić ją płynności finansowej. Dlatego priorytetem w odzyskiwaniu należności jest  szybkość działania. Od polubownego uzyskiwania zapłaty do prowadzenia egzekucji zlecanej sprawdzonym komornikom.

 

SPORY SĄDOWE

Profesjonalne wsparcie daje moim Klientom przewagę.

Posiadam bogate doświadczenie zbudowane w toku dotychczasowej praktyki.

Doświadczenie wraz  z nieustannym poszerzaniem i rozwojem  kompetencji, gwarantuje, że każda, nawet najbardziej skomplikowana sprawa, prowadzona jest z zachowaniem najwyższych standardów.

Wspieram moich Klientów na wszystkich etapach postępowania .

Oceniamy ryzyko zaistnienia sporu i opracowujemy długofalowe strategie procesowe. Zastępuję Klientów przed właściwymi sądami i organami oraz egzekwujemy zapadłe rozstrzygnięcia.

Zapewniamy profesjonalną reprezentację przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Pozostaję przy tym świadom, iż nie zawsze spór sądowy jest idealnym rozwiązaniem – gdy wymaga tego interes naszego Klienta, prowadzę negocjacje i doradzam przy ugodowym rozwiązywaniu sporów.

W ramach praktyki rozwiązywania sporów m.in.:

 • oceniam ryzyko wystąpienia sporów w przyszłości oraz analizujemy ryzyko prowadzenia takich sporów;
 • przygotowuję strategie procesowe;
 • sporządzam pisma procesowe oraz wszelkie inne dokumenty potrzebne przed i w toku sporu;
 • reprezentuję Klientów przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnym

PRAWO TRANSPORTOWE

W ramach specjalizacji szeroko rozumianego Prawa Transportowego:

 • sporządzam projekty i opiniuję wszelką dokumentację powstałą przy realizacji usług spedycji i przewozu, w szczególności ogólne warunków umów przewozu, spedycji, i innych umów regulujących zobowiązania stron,
 • doradzam w zakresie bieżących problemów powstałych na gruncie stosowania przepisów dotyczących branży transportowej w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym,
 • doradzam w zakresie wyboru odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP),  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS),
 • doradzam w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ustawy o czasie pracy kierowców,
 • sporządzam opinie prawne dotyczące zatrudniania pracowników, w tym reguł czasu pracy kierowców, metod obliczania wynagrodzenia, wykonywania przewozów poza granicami Polski, przewozu towarów wartościowych i niebezpiecznych itp.
 • zajmuję się windykacją i dochodzeniem wierzytelności z tytułu wykonanych usług przewozu i spedycji wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych,
 • reprezentuję Klientów w postępowaniach reklamacyjnych i sporach sądowych dotyczących ustalenia odpowiedzialności spedytora i przewoźnika w związku z nienależytym wykonaniem umowy, w szczególności z tytułu wyrządzenia szkody podczas realizacji umowy spedycji i przewozu,
 • reprezentuję Klientów w postępowaniach likwidacyjnych i sporach sądowych przeciwko ubezpieczycielom o wypłatę odszkodowań z tytułu uszkodzenia towaru lub jego zaginięcia,
 • reprezentuję w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych przed organami publicznymi w sprawach z zakresu transportu drogowego, w szczególności w zakresie uzyskania licencji, zezwoleń, odwołań od kar administracyjnych;
 • wykonuję audyty w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych w zakresie posiadania dokumentacji wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, prawidłowości stosowania przepisów, oraz wprowadzenia rozwiązań minimalizujących ryzyko i odpowiedzialność przedsiębiorcy;
 • prowadzę w imieniu Klientów postępowania przed organami administracji publicznej, w tym przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego

 

 
 

 

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Jaworski

ul. Strzałowa 17 R/15

87-100 Toruń

tel. 660-706-587

e-mail: jaworski@kancelariajaworski.eu

Polityka Prywatności

 

Formularz kontaktowy: