PRAKTYKA KANCELARII

SPECJALIZACJE

ODSZKODOWANIASPORY BUDOWLANEUMOWYPRAWO PRACYWINDYKACJA NALEZNOŚCISPORY SĄDOWEPRAWO TRANSPORTOWE

 

ODSZKODOWANIA

Reprezentuję klientów indywidualnych i przedsiębiorców w sprawach przed ubezpieczycielami i pomagam uzyskać odszkodowanie w należnej wysokości. Dochodzenie odszkodowań to moja specjalnością, a moja oferta poparta jest wieloletnim doświadczeniem.

Dochodzimy roszczeń z tytułu szkód osobowych i majątkowych. Pomagamy uzyskać odszkodowanie z OC komunikacyjnego, Autocasco, OC przedsiębiorcy, OC za produkt, OC rolnika, OC w życiu prywatnym, a także z ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia NNW i na życie;

KANCELARIA PROWADZI SPRAWY W ZAKRESIE:

 • Odszkodowanie, gdy zakład ubezpieczeń obniżył Państwa odszkodowanie o wartość podatku VAT;
 • Odszkodowanie, w przypadku gdy zakład ubezpieczeń niezasadnie obniża koszt naprawy, potrąca amortyzację części zamiennych;
 • Odszkodowanie za utratę wartości handlowej Państwa samochodu;
 • Odszkodowanie za wynajem pojazdu zastępczego;
 • Odszkodowanie za utracone zyski Państwa firmy z uwagi na niemożność korzystania z uszkodzonego samochodu;
 • Oferuję wsparcie przy szkodach pożarowych, zalaniowych, szkodach gospodarczych;
 • Wspieram przedsiębiorców transportowych (spedytorów i przewoźników).

 

SPORY BUDOWLANE

Zapewniamy naszym klientom niezbędną pomoc prawną przy rozwiązywaniu sytuacji spornych zaistniałych w toku procesu inwestycyjnego oraz chronię ich interesy.
W ramach szerszej procesowej specjalizacji, znaczną jej część stanowi obsługa sporów powstałych w trakcie procesu inwestycyjnego. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestorów, w tym deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych  pozwala dostarczyć moim klientom optymalne rozwiązania.
W każdym przypadku dążę do rozwiązania sporu z kontrahentem już na wczesnym etapie ich wystąpienia. Jeżeli natomiast nie jest to możliwe, spór jest przenoszony na drogę procesu sądowego, w celu zapewnienia ochrony praw i interesów mojego klienta.

 

UMOWY

Oferuję pomoc prawną przy sporządzaniu umów cywilnoprawnych i handlowych. Pomagam w negocjacjach kontraktów oraz opiniuję i weryfikuję ich projekty.

Podejmując współpracę z rożnymi kontrahentami nie warto ryzykować, gdyż cena ryzyka może okazać się zbyt wysoka, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużymi kontraktami i nowymi partnerami. Prawidłowe pod względem prawnym uregulowanie stosunku umownego daje gwarancję bezpiecznej i spokojnej współpracy. Naszym klientom oferujemy w obszarze transakcji handlowych bezpieczne i zyskowne rozwiązania uwzględniając w maksymalnym stopniu ich interesy. Identyfikuję  ryzyka związane z zawarciem kontraktu handlowego i proponuję  konkretne rozwiązania. Klienci otrzymują ponadto możliwość opracowania dla nich całości dokumentacji kontraktowej, a także opiniowanie i weryfikację już istniejących umów, przygotowanych przez kontrahentów. Pomagamy również aktywnie na etapie negocjacji umów wspierając klientów w osiągnięciu bezpiecznego i korzystnego kompromisu. Szerokie doświadczenie w obsłudze umów i kontraktów z zakresu wszystkich kluczowych dziedzinach w działalności przedsiębiorstw i klientów indywidualnych gwarantuje oczekiwaną skuteczność w działaniu.

 

PRAWO PRACY

Korzystając z usług Kancelarii uzyskasz pomoc prawną m.in w zakresie: ochrony trwałości stosunku pracy– zaopiniuję czy Twoje ewentualne zwolnienie z pracy było zgodne z prawem ustalenia stosunku pracy.

 • Jeśli uważasz, że niesłusznie masz zawartą umowę o pracę na czas określony, pomogę wywalczyć umowę na czas nieokreślony wraz z uprawnieniami jakie taka umowa daję.
 • Jeśli zaś, Twój Pracodawca, w ogóle omija umowy o pracę i zatrudnia Cię na podstawie umów cywilnoprawnych – również powalczymy o ukształtowanie stosunku pracy wraz z połączeniem roszczeń o wypłatę np. ekwiwalentu za zaległy urlop, odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy itd; wynagrodzenia za pracę– jeśli pracujesz w godzinach nadliczbowych – wyliczymy jaka to wartość dla Ciebie, wezwiemy Pracodawcę do zapłaty zaległego wynagrodzenia, złożę pozew w Twoim imieniu o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Jeśli nie dostałeś premii lub innego składnika wynagrodzenia, które Ci się należy – również tutaj uzyskasz pomoc w tym zakresie; naruszania przywilejów pracowniczych, uprawnień kobiet w ciąży; kształtowania umów o zakazie konkurencji; kształtowania umów o odpowiedzialności materialnej – jeśli masz wątpliwości czy umowy, które daję do podpisu Ci pracodawca są zgodne z prawem, są zbyt restrykcyjne – sprawdzę, przeanalizuję; odszkodowań za mobbing lub za dyskryminacje w zatrudnieniu; wyboru najgodniejszej formy współpracy z Pracodawcą

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Zatory w płatnościach utrudniają bieżącą działalność firmy, a w skrajnych przypadkach mogą nawet pozbawić ją płynności finansowej. Dlatego priorytetem w odzyskiwaniu należności jest  zawsze szybkość działania. Od polubownego uzyskiwania zapłaty do prowadzenia egzekucji zlecanej sprawdzonym komornikom.

 

 

 

SPORY SĄDOWE

Dzięki naszemu profesjonalizmowi - nasi klienci otrzymują istotną przewagę. Bogate doświadczenie zbudowane w toku dotychczasowej praktyki, wraz  z nieustannym poszerzaniem i rozwojem  kompetencji, gwarantuje że każda, nawet najbardziej skomplikowana sprawa, prowadzona będzie  z zachowaniem najwyższych standardów z orientacją na możliwie najbardziej korzystne rozstrzygnięcie. Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania - także w chwilach trudnych, kiedy trzeba podjąć ważne decyzje.

Oceniamy ryzyko zaistnienia sporu i opracowujemy długofalowe strategie procesowe. Zastępuję Klientów przed właściwymi sądami i organami oraz egzekwujemy zapadłe rozstrzygnięcia. Zapewniamy profesjonalną reprezentację przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Pozostaję przy tym świadom, iż nie zawsze spór sądowy jest idealnym rozwiązaniem – gdy wymaga tego interes naszego Klienta,prowadzę negocjacje i doradzam przy ugodowym rozwiązywaniu sporów.

W RAMACH PRAKTYKI KANCELARII WYKONUJEMY:

 • oceny ryzyka wystąpienia sporów w przyszłości oraz analizujemy ryzyko prowadzenia takich sporów; przygotowujemy strategie procesowe; sporządzamy pisma procesowe oraz wszelkie inne dokumenty potrzebne przed i w toku sporu; reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnym

 

PRAWO TRANSPORTOWE

W ramach specjalizacji szeroko rozumianego Prawa Transportowego sporządzamy projekty i opiniuję wszelką dokumentację powstałą przy realizacji usług spedycji i przewozu, w szczególności ogólne warunków umów przewozu, spedycji, i innych umów regulujących zobowiązania stron, doradzamy w zakresie bieżących problemów powstałych na gruncie stosowania przepisów dotyczących branży transportowej w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym.

 • Ponadto doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP),  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS), jak i w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ustawy o czasie pracy kierowców.
 • Sporządzamy opinie prawne dotyczące zatrudniania pracowników, w tym reguł czasu pracy kierowców, metod obliczania wynagrodzenia, wykonywania przewozów poza granicami Polski, przewozu towarów wartościowych i niebezpiecznych itp. Zajmujemy się windykacją i dochodzeniem wierzytelności z tytułu wykonanych usług przewozu i spedycji wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach reklamacyjnych i sporach sądowych dotyczących ustalenia odpowiedzialności spedytora i przewoźnika w związku z nienależytym wykonaniem umowy, w szczególności z tytułu wyrządzenia szkody podczas realizacji umowy spedycji i przewozu, w postępowaniach likwidacyjnych i sporach sądowych przeciwko ubezpieczycielom o wypłatę odszkodowań z tytułu uszkodzenia towaru lub jego zaginięcia, w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych przed organami publicznymi w sprawach z zakresu transportu drogowego, w szczególności w zakresie uzyskania licencji, zezwoleń, odwołań od kar administracyjnych;
 • Wykonujemy audyty w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych w zakresie posiadania dokumentacji wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, prawidłowości stosowania przepisów, oraz wprowadzenia rozwiązań minimalizujących ryzyko i odpowiedzialność przedsiębiorcy; prowadzimy w imieniu Klientów postępowania przed organami administracji publicznej, w tym przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego