Specjalizacje

SPECJALIZACJE

ODSZKODOWANIA  SPORY BUDOWLANE  UMOWY  PRAWO PRACY  WINDYKACJA NALEZNOŚCI SPORY SĄDOWEPRAWO TRANSPORTOWE

 

 

ODSZKODOWANIA

Reprezentuję klientów indywidualnych i przedsiębiorców w sprawach przed ubezpieczycielami i pomagam uzyskać odszkodowanie w należnej wysokości.

Dochodzenie odszkodowań to moja specjalnością, a moja oferta poparta jest wieloletnim doświadczeniem.

 

 • Dochodzę roszczeń z tytułu szkód osobowych i majątkowych;
 • Pomagam uzyskać odszkodowanie z OC komunikacyjnego, Autocasco, OC przedsiębiorcy, OC za produkt, OC rolnika, OC w życiu prywatnym, a także z ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia NNW i na życie;

Prowadzę sprawy o :

 • Odszkodowanie, gdy zakład ubezpieczeń obniżył Państwa odszkodowanie o wartość podatku VAT;
 • Odszkodowanie, w przypadku gdy zakład ubezpieczeń niezasadnie obniża koszt naprawy, potrąca amortyzację części zamiennych;
 • Odszkodowanie za utratę wartości handlowej Państwa samochodu;
 • Odszkodowanie za wynajem pojazdu zastępczego;
 • Odszkodowanie za utracone zyski Państwa firmy z uwagi na niemożność korzystania z uszkodzonego samochodu;
 • Oferuję wsparcie przy szkodach pożarowych, zalaniowych, szkodach gospodarczych;
 • Wspieram przedsiębiorców transportowych (spedytorów i przewoźników).

 

 

 

SPORY BUDOWLANE

Zapewniam moim klientom niezbędną pomoc prawną przy rozwiązywaniu sytuacji spornych zaistniałych w toku procesu inwestycyjnego oraz chronię ich interesy.
W ramach szerszej procesowej specjalizacji, znaczną jej część stanowi obsługa sporów powstałych w trakcie procesu inwestycyjnego. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestorów, w tym deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych  pozwala dostarczyć moim klientom optymalne rozwiązania.
W każdym przypadku dążę do rozwiązania sporu z kontrahentem już na wczesnym etapie ich wystąpienia.
Jeżeli natomiast nie jest to możliwe, spór jest przenoszony na drogę procesu sądowego, w celu zapewnienia ochrony praw i interesów mojego klienta.

 

 

UMOWY

Oferuję pomoc prawną przy sporządzaniu umów cywilnoprawnych i handlowych. Pomagam w negocjacjach kontraktów oraz opiniuję i weryfikuję ich projekty.

Podejmując współpracę nie warto ryzykować, gdyż cena ryzyka może okazać się zbyt wysoka, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużymi kontraktami i nowymi partnerami. Prawidłowe pod względem prawnym uregulowanie stosunku umownego daje gwarancję bezpiecznej i spokojnej współpracy.
Moim klientom oferuję w obszarze transakcji handlowych bezpieczne i zyskowne rozwiązania uwzględniając w maksymalnym stopniu ich interesy. Identyfikuję  ryzyka związane z zawarciem kontraktu handlowego i proponuję  konkretne rozwiązania. Klientom oferuję możliwość opracowania całości dokumentacji kontraktowej, a także opiniowanie i weryfikację umów przygotowanych przez kontrahentów. Ponadto  uczestniczę, również aktywnie na etapie negocjacji umów wspierając klientów w osiągnięciu bezpiecznego i korzystnego kompromisu.
Posiadam szerokie doświadczenie w obsłudze umów i kontraktów z zakresu wszystkich kluczowych dziedzinach w działalności przedsiębiorstw i klientów indywidualnych

 

 PRAWO PRACY

Korzystając z usług Kancelarii uzyskasz pomoc prawną m.in w zakresie:

 • ochrony trwałości stosunku pracy– zaopiniuję czy Twoje ewentualne zwolnienie z pracy było zgodne z prawem
 • ustalenia stosunku pracy– jeśli uważasz, że niesłusznie masz zawartą umowę o pracę na czas określony, pomogę wywalczyć umowę na czas nieokreślony wraz z uprawnieniami jakie taka umowa daję.

Jeśli zaś, Twój Pracodawca, w ogóle omija umowy o pracę i zatrudnia Cię na podstawie umów cywilnoprawnych – również powalczymy o ukształtowanie stosunku pracy wraz z połączeniem roszczeń o wypłatę np. ekwiwalentu za zaległy urlop, odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy itd;

 • wynagrodzenia za pracę– jeśli pracujesz w godzinach nadliczbowych – wyliczymy jaka to wartość dla Ciebie, wezwiemy Pracodawcę do zapłaty zaległego wynagrodzenia, złożę pozew w Twoim imieniu o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Jeśli nie dostałeś premii lub innego składnika wynagrodzenia, które Ci się należy – również tutaj uzyskasz pomoc w tym zakresie;

 • naruszania przywilejów pracowniczych, uprawnień kobiet w ciąży;
 • kształtowania umów o zakazie konkurencji; kształtowania umów o odpowiedzialności materialnej – jeśli masz wątpliwości czy umowy, które daję do podpisu Ci pracodawca są zgodne z prawem, są zbyt restrykcyjne – sprawdzę, przeanalizuję;
 • odszkodowań za mobbing lub za dyskryminacje w zatrudnieniu;
 • wyboru najgodniejszej formy współpracy z Pracodawcą

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Zatory w płatnościach utrudniają bieżącą działalność firmy, a w skrajnych przypadkach mogą nawet pozbawić ją płynności finansowej. Dlatego priorytetem w odzyskiwaniu należności jest  szybkość działania. Od polubownego uzyskiwania zapłaty do prowadzenia egzekucji zlecanej sprawdzonym komornikom.

 

SPORY SĄDOWE

Profesjonalne wsparcie daje moim Klientom przewagę.

Posiadam bogate doświadczenie zbudowane w toku dotychczasowej praktyki.

Doświadczenie wraz  z nieustannym poszerzaniem i rozwojem  kompetencji, gwarantuje, że każda, nawet najbardziej skomplikowana sprawa, prowadzona jest z zachowaniem najwyższych standardów.

Wspieram moich Klientów na wszystkich etapach postępowania .

Oceniamy ryzyko zaistnienia sporu i opracowujemy długofalowe strategie procesowe. Zastępuję Klientów przed właściwymi sądami i organami oraz egzekwujemy zapadłe rozstrzygnięcia.

Zapewniamy profesjonalną reprezentację przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Pozostaję przy tym świadom, iż nie zawsze spór sądowy jest idealnym rozwiązaniem – gdy wymaga tego interes naszego Klienta, prowadzę negocjacje i doradzam przy ugodowym rozwiązywaniu sporów.

W ramach praktyki rozwiązywania sporów m.in.:

 • oceniam ryzyko wystąpienia sporów w przyszłości oraz analizujemy ryzyko prowadzenia takich sporów;
 • przygotowuję strategie procesowe;
 • sporządzam pisma procesowe oraz wszelkie inne dokumenty potrzebne przed i w toku sporu;
 • reprezentuję Klientów przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnym

PRAWO TRANSPORTOWE

W ramach specjalizacji szeroko rozumianego Prawa Transportowego:

 • sporządzam projekty i opiniuję wszelką dokumentację powstałą przy realizacji usług spedycji i przewozu, w szczególności ogólne warunków umów przewozu, spedycji, i innych umów regulujących zobowiązania stron,
 • doradzam w zakresie bieżących problemów powstałych na gruncie stosowania przepisów dotyczących branży transportowej w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym,
 • doradzam w zakresie wyboru odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP),  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS),
 • doradzam w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ustawy o czasie pracy kierowców,
 • sporządzam opinie prawne dotyczące zatrudniania pracowników, w tym reguł czasu pracy kierowców, metod obliczania wynagrodzenia, wykonywania przewozów poza granicami Polski, przewozu towarów wartościowych i niebezpiecznych itp.
 • zajmuję się windykacją i dochodzeniem wierzytelności z tytułu wykonanych usług przewozu i spedycji wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych,
 • reprezentuję Klientów w postępowaniach reklamacyjnych i sporach sądowych dotyczących ustalenia odpowiedzialności spedytora i przewoźnika w związku z nienależytym wykonaniem umowy, w szczególności z tytułu wyrządzenia szkody podczas realizacji umowy spedycji i przewozu,
 • reprezentuję Klientów w postępowaniach likwidacyjnych i sporach sądowych przeciwko ubezpieczycielom o wypłatę odszkodowań z tytułu uszkodzenia towaru lub jego zaginięcia,
 • reprezentuję w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych przed organami publicznymi w sprawach z zakresu transportu drogowego, w szczególności w zakresie uzyskania licencji, zezwoleń, odwołań od kar administracyjnych;
 • wykonuję audyty w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych w zakresie posiadania dokumentacji wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, prawidłowości stosowania przepisów, oraz wprowadzenia rozwiązań minimalizujących ryzyko i odpowiedzialność przedsiębiorcy;
 • prowadzę w imieniu Klientów postępowania przed organami administracji publicznej, w tym przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego