RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest radca prawny Tomasz Jaworski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Jaworski, ul.  Strzałowa 17R/15, 87-100 Toruń, NIP 9562261495

Można się z nami skontaktować:

 • bezpośrednio w naszej siedzibie
 • telefonicznie: 660706587
 • mailowo: jaworski@kancelariajaworski.eu

Według jakich zasad przetwarzane będą dane osobowe?

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

 1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);
 2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.
 3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
 5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych. Zgodnie z tą regułą nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. Gdy ustaje podstawa do dalszego przetwarzania, zaprzestajemy tej czynności. Stosownie do sytuacji, dane osobowe zwracamy i/lub usuwamy.
 6. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać?

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

 1. Dane osobowe osób korzystających z usług kancelarii – obsługa prawna
 2. a) dane te przetwarzamy, ażeby świadczyć na Państwa rzecz usługi prawne zgodnie z Państwa oczekiwaniami, wymogami prawa oraz zasadami etyki wykonywanego zawodu;
 3. b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:
 • dane identyfikacyjne
 • dane kontaktowe
 • dane niezbędne do świadczenia usługi prawnej. Zakres przetwarzanych danych będzie ściśle uzależniony od okoliczności powierzonej sprawy (przykładowo: w celu reprezentacji w sprawie o dział spadku, będziemy musieli wejść w posiadanie informacji o spadkodawcach, spadkobiercach, innych uczestnikach, przedmiotach wchodzących w skład masy spadkowej)
 1. c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam należyte świadczenie pomocy prawnej.0
 2. Dane osobowe osób korzystających z usług kancelarii – działalność szkoleniowa
 3. a) dane te przetwarzamy, ażeby móc wykonać powierzone obowiązki w postaci przeprowadzenia określonego szkolenia;
 4. b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:
 • dane identyfikacyjne i kontaktowe osób zlecających szkolenie
 • dane identyfikacyjne i kontaktowe uczestników szkolenia
 1. c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.
 2. Dane osobowe naszych kontrahentów (dostawców usług i towarów):
 3. a) dane te zbieramy w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji;
 4. b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:
 • dane identyfikacyjne (w tym dane o działalności gospodarczej)
 • dane kontaktowe
 1. c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 1. Dane osobowe odbiorców informacji marketingowych
 2. a) dane te przetwarzamy w celu dostarczenia na podany adres elektroniczny informacji marketingowych – a więc wszelkiego rodzaju komunikatów o aktualnościach, zmianach w prawie, ciekawostkach, akcjach promocyjnych i innych wartych odnotowania wydarzeniach

 1. b) dane te obejmować będą:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 1. c) podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Odmowa podania danych pozostaje bez wpływu na zawarcie i realizację umowy. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta

W jaki sposób będziemy postępować z Państwa danymi?

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak np.:

 • zawarcie umowy
 • przeprowadzenie czynności związanych z realizacją umowy
 • wykrywanie nadużyć i zapobiegania im
 • ustalanie, obrony i dochodzenia roszczeń
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk

Przetwarzane przez nas informacje nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

 • podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. realizacja płatności, księgowość itp.)

A więc w toku przetwarzania Państwa danych osobowych mogą brać udział nas zaufani partnerzy (np. dostawcy usług informatycznych, innego rodzaju podwykonawcy). Co kluczowe, każdy podmiot, który pomaga nam w przetwarzaniu danych osobowych został starannie zweryfikowany. Każdy taki podmiot posiada zawartą z nami umowę powierzenia przetwarzania danych, która określa wyraźnie jego obowiązki i zasady odpowiedzialności.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

W naszej działalności przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w szczególności:

 • art. 6 ust. 1 punkt b RODO – a więc, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Na podstawie tej przesłanki będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które są niezbędne do tego, by zawrzeć umowę, a następnie, by ją prawidłowo zrealizować;
 • art. 6 ust. 1 punkt a RODO – w takim przypadku, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody. W praktyce będziemy ubiegać się o Państwa zgodę w celu dostarczania informacji handlowych i/lub marketingowych.
 • art. 6 ust. 1 punkt c RODO – a więc, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przesłanka ta stanowi m.in. podstawę przetwarzania danych naszego personelu;
 • art. 6 ust. 1 punkt f RODO – czyli, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą?

Posiadają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu.

Każdy Państwa wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego.

W praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo Państwa żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne z uwagi na fakt realizacji umowy).

Ponadto, w sytuacji przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług prawnych, szereg obowiązków informacyjnych (art. 13-15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 RODO) zostaje wyłączonych.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Polityka Cookies

Nasze witryny wykorzystują technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do Państwa potrzeb.

Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami.

Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:

 • umożliwienia zalogowania
 • utrzymania sesji (stanu zalogowania)
 • dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości i ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystacie)
 • tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy).

W celu optymalizacji działania naszych witryn, dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym zewnętrznym podmiotom, takim ja Google.

Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane (wskazówki odnajdą Państwo w plikach pomocy dostawcy dane oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.