ODMOWA WYPŁATY ODSZKODOWANIA PRZY KRADZIEŻY SAMOCHODU


ODMOWA WYPŁATY ODSZKODOWANIA PRZY KRADZIEŻY SAMOCHODU

Odmowa wypłaty odszkodowania przy kradzieży samochodu

Co powinieneś wiedzieć?

WSTĘP

Kradzież samochodu jest jednym z bardziej stresujących doświadczeń, jakie może spotkać właściciela pojazdu. Niestety, często stres ten potęgowany bywa odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. W niniejszym artykule omówimy najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania oraz wskażemy jakie kroki należy podjąć w takiej sytuacji. Wiedza ta pomoże Ci lepiej przygotować się do ewentualnych sporów z ubezpieczycielem i zminimalizować ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania.

NAJCZĘSTRZE PRZYCZYNY ODMOWY WYPŁATY ODSZKODOWANIA

Jednym z kluczowych kroków w zrozumieniu, dlaczego zakład ubezpieczeń mógł odmówić wypłaty odszkodowania jest identyfikacja najczęstszych przyczyn takich decyzji:

1. Niewystarczające zabezpieczenia samochodu:

Ubezpieczyciele często wymagają, aby pojazdy były odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą, tj. wyposażone w alarm czy immobilizer oraz inne dodatkowe zabezpieczenia. Brak takich zabezpieczeń może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

2.Nieprzestrzeganie warunków umowy:

Każda polisa ubezpieczeniowa zawiera określone warunki, które muszą być spełnione przez właściciela pojazdu. Przykładem może być pozostawienie kluczyków w pojeździe, co może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

3.Zgłoszenie szkody po terminie:

Ubezpieczyciele mają określony czas, w jakim szkoda powinna być zgłoszona. Przekroczenie tego terminu może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

4.Brak odpowiednich dokumentów:

Niewłaściwe lub niekompletne dokumenty zgłoszeniowe mogą być powodem odmowy wypłaty odszkodowania, dlatego ważne jest aby dostarczyć wszystkie wymagane przez ubezpieczyciela dokumenty.

5.Podejrzenie oszustwa:

Jeśli ubezpieczyciel ma podejrzenia co do prawdziwości zgłoszenia (np. symulowanie kradzieży), może odmówić wypłaty odszkodowania.

Wszystkie wyżej wymienione przesłanki znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), dlatego bardzo ważne jest żeby szczegółowo się z nimi zapoznać przed zawarciem polisy.

JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU ODMOWY WYPŁATY ODSZKODOWANIA

Otrzymanie decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania nie oznacza końca walki o swoje prawa. Oto kilka kroków, które można podjąć:

1.Dokładne przeanalizowanie przyczyny odmowy:

Pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z uzasadnieniem decyzji odmownej. Zrozumienie podstaw odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela pozwoli Ci na lepsze przygotowanie się do dalszych działań.

2.Złożenie Odwołania:

Jeśli uważasz, że odmowa wypłaty odszkodowania była niesłuszna, możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Warto dołączyć dodatkową dokumentację lub dowody, które mogą wesprzeć Twoje roszczenie.

3.Skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach o odszkodowania:

Doświadczony prawnik udzieli Ci porady jakie dalsze kroki możesz podjąć , może też napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela lub interweniować w Twojej sprawie. Warto rozważyć skorzystanie z tej możliwości.

4.Wniesienie Sprawy do Sądu:

Jeśli inne metody zawiodą, ostatecznym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu.. Wszystko zależy od stanu faktycznego sprawy. Kancelaria prawna specjalizująca się w w/w tematyce doradzi Ci, czy wartym jest skierowanie roszczeń na drogę sądową.

NIEZBĘDNE DOKUMENNTY I DOWODY

Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie roszczenia, musisz dostarczyć ubezpieczycielowi odpowiednie dokumenty i dowody. Oto lista najważniejszych z nich:

  1. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej;
  2. Dowód rejestracyjny pojazdu potwierdzający jego własność;
  3. Protokół zgłoszenia kradzieży na policję;
  4. Raporty z systemów zabezpieczeń potwierdzające, że pojazd był odpowiednio zabezpieczony;

PRAWA UBEZPIECZONEGO

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, ubezpieczony ma szereg praw, które mogą być pomocne w dochodzeniu swoich roszczeń:

1. Prawo do odwołania od decyzji ubezpieczyciela;

2. Prawo do informacji: Ubezpieczony ma prawo do pełnego uzasadnienia odmowy wypłaty odszkodowania;

3. Prawo do skierowania sprawy do sądu: Możliwość wniesienia sprawy do sądu w celu dochodzenia  swoich praw.

PRZYKŁADY WYROKÓW SĄDOWYCH

Na przestrzeni lat sądy wielokrotnie rozstrzygały spory dotyczące odmowy wypłaty odszkodowania za kradzież samochodu. Oto kilka przykładów:

  • Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 lutego 2018 r., sygn. I ACa 1966/16, wskazał, że rażące niedbalstwo „ można przypisać w wypadku nieprzewidywania szkody jako skutku m.in. zaniechania ubezpieczającego, o ile doszło do przekroczenia podstawowych, elementarnych zasad staranności. Nie można uznać, że każde opuszczenie samochodu bez wyjęcia (i zabrania) kluczyków ze stacyjki jest rażącym niedbalstwem. Zależy to bowiem od obiektywnego stanu zagrożenia. Inaczej też należy je oceniać, jeśli kierujący oddala się od auta; poza tym należy uwzględnić czas oddalenia i wszelkie okoliczności mające znaczenie w konkretnej sprawie. Zasadą obowiązującą wszystkich kierowców jest obowiązek zabierania z pozostawionego samochodu wszystkich dokumentów, kart kodowych, kluczyków czy sterowników. Zaniechanie ubezpieczającego polegające na pozostawieniu kluczyków w otwartym pojeździe, przez dłuższy czas, pozostawionego bez nadzoru można kwalifikować jako niedbalstwo w stopniu rażącym.
  • O sytuacji, w której użytkownik samochodu wysiadł z niego w celu zamknięcia bramy do garażu, wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 października 2006 r., sygn. V CSK 148/06. Wskazał w nim, że w opisanej sytuacji użytkownik samochodu nie miał racjonalnych podstaw do przewidywania, że grozi mu utrata pojazdu. Podkreślił, że użytkownik pojazdu „ był cały czas w jego pobliżu. Okoliczność, że gdy zauważył za kierownicą nieznanego mężczyznę i samochód ruszył i "zabrał" go na maskę, świadczy o pozostawaniu pojazdu w chwili kradzieży "w zasięgu jego ręki". Dokonana w tych okolicznościach kradzież samochodu nosiła cechy działania szczególnie zuchwałego. Pozwala to na przyjęcie, że do kradzieży nie doszło w sytuacji "opuszczenia pojazdu" przez jego użytkownika, zobowiązującego go do podjęcia szczególnych czynności w celu zabezpieczenia samochodu (…)
  • Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 listopada 2018 r., sygn. VI ACa 764/17, wskazał natomiast, że OWU nie mogą skutecznie przewidywać odmowy wypłaty odszkodowania w sytuacji pozostawienia kluczyków w aucie „niezależnie od odległości, na jaką kierujący się oddalił”. Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że takie postanowienie w OWU „ daje możliwość odmowy wypłaty odszkodowania w każdym wypadku opuszczenia przez kierującego pojazdu z postawieniem w nim kluczyków, nawet jeśli kierujący pojazdem stoi tuż przy drzwiach pojazdu albo w pojeździe pozostają inne osoby niż kierujący. Ponadto podstawą odmowy wypłaty odszkodowania jest w takim wypadku określone zachowanie kierującego niezależnie od oceny, czy pozostawienie kluczyków w pojeździe wynikało chociażby z niedochowania należytej staranności.

PODSUMOWANIE

Odmowa wypłaty odszkodowania przy kradzieży samochodu może być frustrująca, ale znajomość swoich praw i odpowiednie przygotowanie się do procesu zgłaszania roszczeń może znacząco zwiększyć Twoje szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Pamiętaj o odpowiednich zabezpieczeniach pojazdu, przestrzegaj warunków umowy i zawsze dostarczaj kompletną dokumentację. W razie problemów, skorzystaj z pomocy doświadczonego prawnika, a w ostateczności skieruj sprawę na drogę sądową. Edukacja i świadomość swoich praw są kluczowe w tego typu sytuacjach.

Jeśli Twój ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania w związku z kradzieżą pojazdu skontaktuj się z naszą kancelarią.

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Jaworski

Tel.+ 48 660 706 587

E-mail: jaworski@kancelariajaworski.eu

.