Blog - Prawo motoryzacyjne

ODMOWA WYPŁATY ODSZKODOWANIA PRZY KRADZIEŻY SAMOCHODU

ODMOWA WYPŁATY ODSZKODOWANIA PRZY KRADZIEŻY SAMOCHODU

Kradzież samochodu jest jednym z bardziej stresujących doświadczeń, jakie może spotkać właściciela pojazdu. Niestety, często stres ten potęgowany bywa odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. W niniejszym artykule omówimy najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania oraz wskażemy jakie kroki należy podjąć w takiej sytuacji. Wiedza ta pomoże Ci lepiej przygotować się do ewentualnych sporów z ubezpieczycielem i zminimalizować ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania.

Czytaj dalej
ZATAJENIE WADY SAMOCHODU PRZEZ SPRZEDAWCĘ

ZATAJENIE WADY SAMOCHODU PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Umyślne zatajenie wady to niestety częsta praktyka stosowana przez sprzedawców. Należy jednak wiedzieć, że takie działanie nie chroni sprzedawcy od odpowiedzialności. Bardzo często okazuje się, że to piękne auto, które widnieje w ogłoszeniu sprzedaży w rzeczywistości okazuje się samochodem, który nie nadaje się do użytku i wymaga kosztownej naprawy. W dzisiejszym artykule dowiecie się jakie konsekwencje dla sprzedawcy niesie świadome ukrycie wady samochodu przy sprzedaży.

Czytaj dalej
ZANIŻENIE CENY SAMOCHODU PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY

ZANIŻENIE CENY SAMOCHODU PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY

<p>Wpisywanie na umowie sprzedaży, czy też fakturze sprzedaży ceny niższej niż w rzeczywistości, to dość częsta praktyka. W głównej mierze ma na celu obniżenie kwoty należnego podatku, ale nie tylko.</p>

Czytaj dalej
QUASI - PRZEDSIĘBIORCA JAKO KUPUJĄCY PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY SAMOCHODU

QUASI - PRZEDSIĘBIORCA JAKO KUPUJĄCY PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Quasi przedsiębiorca to inaczej osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą z innym przedsiębiorcą, a z treści tej umowy wynika, że umowa sprzedaży nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego.

Czytaj dalej
LEASING A ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

LEASING A ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

W samochodzie będącym przedmiotem leasingu, tak jak w każdym innym mogą ujawnić się wady. Tak jak wspominaliśmy o tym w poprzednim artykule, korzystającemu z przedmiotu leasingu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi. Może zatem samodzielnie wystąpić do sprzedawcy z roszczeniem o obniżenie ceny bądź też naprawę samochodu czy też jego wymianę na wolny od wad.

Czytaj dalej
Wady samochodu w leasingu

Wady samochodu w leasingu

W dzisiejszym artykule chciałbym poruszyć bardzo ciekawą kwestię , mianowicie wady samochodu, który jest przedmiotem leasingu. Leasing od lat jest bardzo popularną formą finansowania zakupu samochodu. Chodzi tu zarówno o samochody nowe jak i używane.

Co zatem w sytuacji, kiedy w takim samochodzie, który jest przedmiotem leasingu ujawni się wada ? Pierwsze pytanie, które nam się nasuwa to jakie uprawnienia nam przysługują?

Czytaj dalej
Utrata uprawnień z tytułu rękojmi

Utrata uprawnień z tytułu rękojmi

Przepisy Kodeksu cywilnego nie nakładają na kupującego zasadniczo żadnych obowiązkowych aktów staranności związanych z odbiorem czy też weryfikacją stanu technicznego samochodu.

Inaczej jest natomiast w przypadku obrotu profesjonalnego, czyli sytuacji, w której zarówno Sprzedawca jak i Kupujący są przedsiębiorcami.

Tym samym utrata uprawnień nie dotyczy sytuacji, w której chociażby jedna ze stron umowy sprzedaży ma status osoby fizycznej.

Czytaj dalej
Wyłączenie rękojmi przy sprzedaży samochodu

Wyłączenie rękojmi przy sprzedaży samochodu

Często w umowach sprzedaży samochodu możemy znaleźć zapis mówiący o wyłączeniu odpowiedzialności sprzedawcy za wady, z tytułu rękojmi. Niestety bardzo często kupujący nie czytają dokładnie umowy dokonując transakcji zakupu samochodu. Dopiero, gdy po jakimś czasie ujawnią się wady samochodu, sięgają do umowy, dogłębnie ją analizując. Wówczas widząc zapis mówiący o wyłączeniu rękojmi pozostają w przekonaniu, że sprzedawca jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności. Jest to jednak myślenie błędne, bowiem zapis o wyłączeniu rękojmi wcale nie oznacza, że sprzedawca jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności.

Czytaj dalej
Prawo do zatrzymania samochodu po odstąpieniu od umowy

Prawo do zatrzymania samochodu po odstąpieniu od umowy

Co do zasady, po skutecznym odstąpieniu od umowy sprzedaży samochodu, powinien nastąpić jego zwrot do sprzedawcy przy równoczesnym zwrocie zapłaconej kwoty na rzecz kupującego. Wskazuje na to art. 494 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „ Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.” oraz art. 496 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „ Jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.”

Czytaj dalej
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z samochodu po odstąpieniu od umowy

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z samochodu po odstąpieniu od umowy

W praktyce często dochodzi do sytuacji, gdy kupujący odstępuje od umowy sprzedaży samochodu i zanim zwróci go do sprzedającego nadal z niego korzysta, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji takiego działania. W takiej sytuacji mamy bowiem do czynienia z bezumownym korzystaniem z samochodu.

Co to w praktyce oznacza?

Czytaj dalej
Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu ze względu na wadę

Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu ze względu na wadę

Bardzo często, po zakupie samochodu wychodzi na jaw, że posiada on wady. Często również przy umowie sprzedaży samochodu Kupujący podpisuje oświadczenie, że stan techniczny samochodu jest mu znany.

Co zatem możemy zrobić, jeśli kupiliśmy samochód z wadą i podpisaliśmy takie oświadczenie?

Pamiętajmy, że w takiej sytuacji sprzedawcę obowiązuje rękojmia za wady.

Zgodnie z art. 560 § 1 „Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania , jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.”


Czytaj dalej
Obniżenie ceny w przypadku wady samochodu

Obniżenie ceny w przypadku wady samochodu

Prawo do żądania obniżenia ceny pojazdu z uwagi na jego wadę, to jedno z podstawowych praw kupującego związanych z rękojmią przy umowie sprzedaży samochodu.O uprawnieniu tym mówi nam przepis art. 560§1 i 3 Kodeksu Cywilnego. Pamiętajmy jednak, że przepis ma zastosowanie jeżeli kupujący o wadzie nie wiedział. Bowiem w sytuacji, kiedy kupujący o wadzie wiedział, sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi w trybie art. 557§ 1 kodeksu cywilnego.

Czytaj dalej
Terminy związane z rękojmią przy sprzedaży auta

Terminy związane z rękojmią przy sprzedaży auta

Terminy na zawiadomienie sprzedawcy o wykrytej wadzie pojazdu.

Terminy na dochodzenie roszczeń od sprzedawcy.

Przedawnienie roszczeń z umowy sprzedaży auta.

Czytaj dalej
.