Wady samochodu w leasingu


Wady samochodu w leasingu

WADY SAMOCHODU W LEASINGU

WSTĘP

W dzisiejszym artykule chciałbym poruszyć bardzo ciekawą kwestię , mianowicie wady samochodu, który jest przedmiotem leasingu. Leasing od lat jest bardzo popularną formą finansowania zakupu samochodu. Chodzi tu zarówno o samochody nowe jak i używane.

Co zatem w sytuacji, kiedy w takim samochodzie, który jest przedmiotem leasingu ujawni się wada ? Pierwsze pytanie, które nam się nasuwa to jakie uprawnienia nam przysługują?

Mamy zatem dwie możliwości:

  1. Żądanie obniżenia ceny samochodu
  2. Żądanie usunięcia wady samochodu

Szczegółowe prawa i obowiązki stron umowy leasingu uregulowane są w zawartej umowie leasingu oraz OWU, jednakże umowa leasingu jest umową nazwaną co oznacza, że przepisy kodeksu cywilnego wyznaczają ogólne ramy umowy oraz jej podstawowe cechy. Zgodnie z powyższym, z chwilą zawarcia umowy leasingu leasingobiorca przejmuje uprawnienia z rękojmi i gwarancji, ale także odszkodowania na zasadach ogólnych.

Z chwilą zawarcia umowy leasingu na leasingobiorcę (korzystającego) przechodzą prawa i obowiązki podmiotu finansującego względem zbywcy związane z wadą rzeczy, co oznacza, że podmiot korzystający może korzystać z uprawnień rękojmi poza możliwością odstąpienia od umowy. Może zatem sam wystąpić do sprzedającego z żądaniem obniżenia ceny samochodu lub z żądaniem naprawy samochodu. Jednakże korzystający ma obowiązek na bieżąco monitorować stan pojazdu i w razie wystąpienia wady niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie sprzedającego. Takie stanowisko wyraził Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt XII Ga 155/13, wskazując, że: "na korzystającego nałożony zostaje obowiązek zachowania wszelkich aktów staranności związanych z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w tym obowiązek zawiadomienia sprzedawcy o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu".

WADY SAMOCHODU W LEASINGU - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Inaczej ma się sytuacja w przypadku, gdy chcemy żądać odstąpienia od umowy leasingu. W takiej sytuacji żądanie to kierujemy nie do sprzedawcy, ale do firmy leasingowej, która to występuje do sprzedawcy z takim właśnie żądaniem. Jest to już jednak bardziej skomplikowana procedura związana z zakończeniem umowy leasingu, koniecznością zapłaty wszystkich pozostałych rat i rozliczenia umowy. Ale o tym szerzej opowiem w kolejnym artykule poświęconym już typowo odstąpieniu od umowy leasingu.

PODSUMOWANIE

Na zakończenie dodam, że ujawnienie się wad w samochodzie będącym przedmiotem leasingu nie zwalnia nas z obowiązku płacenia rat. Czekając na naprawę czy wymianę rzeczy na wolną od wad trzeba nadal płacić raty leasingu, co wynika z art. 7098§3 kodeksu cywilnego.

.