Obniżenie ceny w przypadku wady samochodu


Obniżenie ceny w przypadku wady samochodu

OBNIŻENIE CENY W PRZYPADKU WADY SAMOCHODU

Prawo do żądania obniżenia ceny pojazdu z uwagi na jego wadę, to jedno z podstawowych praw kupującego związanych z rękojmią przy umowie sprzedaży samochodu. O uprawnieniu tym mówi nam przepis art. 560§1 i 3 Kodeksu Cywilnego. Pamiętajmy jednak, że przepis ma zastosowanie jeżeli kupujący o wadzie nie wiedział. Bowiem w sytuacji, kiedy kupujący o wadzie wiedział, sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi w trybie art. 557§ 1 kodeksu cywilnego.


Art. 560§1 wskazuje, że: Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.


Art. 560§3 wskazuje, że : Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej w umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.


ROSZCZENIE O OBNIŻENIE CENY TO NIE ROSZCZENIE O ODSZKODOWANIE

Nie należy mylić roszczenia o obniżenie ceny pojazdu z roszczeniem o odszkodowanie w związku z nakładami finansowymi jakie ponieśliśmy na naprawę pojazdu.

Co powinniśmy zrobić, gdy naprawiliśmy już samochód?

W pierwszej kolejności powinniśmy żądać odszkodowania w związku z poniesionymi kosztami w trybie art. 471 kodeksu cywilnego, który mówi, że Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.


Co do zasady oświadczenie o obniżeniu ceny powinno zostać sformułowane, jeśli jeszcze nie ponieśliśmy kosztów naprawy pojazdu. Oczywiście jeżeli dokonaliśmy naprawy samochodu i złożyliśmy roszczenie o odszkodowanie w trybie art. 471 kodeksu cywilnego, to nic nie stoi na przeszkodzie żebyśmy niezależnie złożyli także oświadczenie o obniżeniu ceny, przy czym porównując wartość pojazdu będziemy musieli wziąć pod uwagę wartość samochodu który miał wadę i został naprawiony, z wartością samochodu który nie miałby wad i nie wymagał naprawy.


Wracając do tematyki obniżenia ceny pojazdu ważna jest sama konstrukcja oświadczenia o obniżeniu ceny, która polega właśnie na porównaniu wartości pojazdu z wadami do wartości pojazdu bez wad.

Różnica która wyjdzie nam pomiędzy wskazaną wartością to żądana kwota jaką powinniśmy wskazać w oświadczeniu o obniżeniu ceny pojazdu przy jej proporcjonalnym zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do ceny jaką zapłaciliśmy za pojazd. Kwotę tą dokładnie wyliczy nam uprawniony rzeczoznawca samochodowy.


W jaki sposób obliczyć kwotę obniżenia ceny pojazdu?

  1. W pierwszej kolejności określamy wartość rynkową pojazdu na dzień jego zakupu np. 30.000,00 zł.

  2. Następnie określamy wartość rynkową pojazdu z wadami, o których kupujący nie wiedział, na dzień zakupu pojazdu np. 24.000,00 zł.

  3. W dalszej kolejności otrzymaną różnicę musimy zastosować proporcjonalnie do ceny pojazdu jaką zapłaciliśmy. Przyjmijmy, że cena jaką zapłaciliśmy to 30.500,00 zł., a więc o 500,00 zł wyższa od wartości rynkowej pojazdu bez wad.

W analizowanym przykładzie wysokość kwoty obniżenia wyniesie 6.100,00 zł.

30.000,00 ------˃ 24.000,00

30.500,00 ------˃ x

x = (30.500,00 x 24.000,00) / 30.000,00

x= 24.400,00 zł

30.500,00 – 24.400,00 = 6.100,00 zł

Składając oświadczenie o obniżeniu ceny nie musimy dokonywać obliczenia we wskazany przeze mnie sposób a jedynie podać kwotę przybliżonego kosztu naprawy pojazdu. W takiej sytuacji musimy wiedzieć, że żądana przez nas kwota może ulec modyfikacji w toku procesu sądowego, po jej dokładnym wyliczeniu przez biegłego sądowego z zakresu motoryzacji.

Polecam również:

Jak bezpiecznie kupić używane auto?

.